હાલો ગુજરાતી નાટક જોવા 

“જલ્દી કરો બહુ ઓછી ટિકિટ બચી છે તો પોતા ની ટિકિટ મેળવી લો આવો લાવ્હો નહિ મળે

Hello, dear members most exciting and stunning event live here in Regina our GUJARATI NATAK – SUNDAR BE BAYDIWALO .

Ticket Prices are as Follow :

VVIP      : 50$

General : 20$

YOU CAN ALSO BUY FOOD IN NATAK BREAK.

FOOD:-

$10 FIXED THALI

$5 BATAKA VADA AND GOTA

$1 INDIAN TEA

 

PLEASE, I WOULD REQUEST EVERYONE TO SHOW US YOUR LOVE AND SUPPORT FOR OUR AMAZING COMMUNITY.

 

Natak tickets will be available to any of the following members:-

 

Laukik Vyas:-306 209 8766

Kaushal Trivedi:- 306 737 6731

Nirav (Sunny) Patel : 306 581 7027

Bhavikaben Patel : 306 209 1836

Dharmesh Dave : 306 450 2429

Jayant Patel : 306 519 9786

Arvind Patel : 309 209 9422

Jigar Patel : 306 737 9379

Ketan Patel : 306 450 0429

Rydham Patel : 306 581 6333

Snehal Nimbark : 306 501 1033

Suketu Patel :- 306 999 2045

Vishala Nakrani : 306 201 5905